Bezpečnostní ujednání

Právní a bezpečnostní ujednání

Obecně
Provozovatelem internetových stránek je …….. Internetové stránky (dále jen Stránky), mají výherní charakter. Zveřejnění soutěžních údajů na Stránkách má povahu právního ujednání mezi a návštěvníkem Stránek za účelem účasti v soutěži, která je upravena v podmínkách soutěže. Pro detailnější informace a právně závazná jednání je nutné kontaktovat vedení ……..

Duševní vlastnictví
Všechny texty, obrázky, zvuky, animace, videa a další součásti těchto Stránek jsou duševním vlastnictvím ……. nebo je Vlastník stránek oprávněn k jejich užívání na základě smluvního ujednání. Užití, kopírování, distribuce nebo reprodukce obsahu Stránek nejsou vyloučeny, pokud je obsah Stránek k tomu výslovně určen či jde o vlastní soukromé nekomerční účely návštěvníka Stránek v souladu s právními předpisy, při kterém nedochází k porušení práv Společnosti ani jiných osob a návštěvník Stránek uvede zdroj, tedy Stránky. Jiné užití je možné pouze na základě výslovného písemného souhlasu vlastníka stránek.

Odpovědnost
Stránky mohou obsahovat odkazy na internetové stránky jiných subjektů. vlastník stránek nepřezkoumává obsah internetových stránek jiných subjektů a nenese odpovědnost za jejich obsah, funkčnost a důvěryhodnost. Vlastník stránek neodpovídá za reklamu či propagaci realizovanou jakoukoliv třetí stranou prostřednictvím Stránek. Uvedení odkazu na internetové stránky jiných subjektů nelze považovat za schvalování jejich obsahu, propagaci či doporučení služeb nebo výrobků jiných subjektů. Na Stránkách mohou být informace, které jsou z části poskytované třetí stranou, informace, které mohou obsahovat věcné, technické, typografické či jiné nepřesnosti. Vlastník stránek neodpovídá za správnost a úplnost informací na Stránkách a je oprávněna obsah Stránek kdykoli změnit, doplnit nebo aktualizovat bez předchozího informování. Vlastník stránek může změnit i informace o svých službách či produktech uvedené na Stránkách. Vlastník stránek neodpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou v souvislosti s užíváním Stránek nebo použitím informací ze Stránek. Pokud návštěvník Stránek poskytne informace (textové či obrazové) ve formě nápadů, komentářů či návrhů pomocí mechanismů Stránek, návštěvník souhlasí s tím, že jím dobrovolně poskytnuté informace mohou být Vlastníkem stránek využívány, distribuovány, zveřejněny či jinak zpřístupňovány a reprodukovány jiným subjektům, pokud právní předpisy nestanoví jinak. Pokud tyto informace mohou být považovány za autorské dílo, automaticky tím poskytuje Vlastníku stránek neomezenou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití díla bez nároku na autorskou odměnu.

Sociální plugin
Na Stránkách je používán sociální plugin pro sociální síť americké společnost Facebook Inc. Pokud na Stránkách je tento plugin, neznamená to jakékoliv spojení se společností Facebook Inc. K takovému spojení dochází až po výslovném souhlasu, který vzniká užitím návštěvníka Stránek funkce „Přihlášení přes Facebook“.

Podmínky užívání
Návštěvník stránek je povinen užívat tyto Stránky v souladu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy a tímto právním ujednáním. Návštěvník Stránek se v souvislosti s užíváním Stránek zavazuje zejména nezasahovat do bezpečnosti a technické podstaty Stránek, nevyužívat Stránky po zasílání nevyžádaných zpráv a řetězení zpráv, nevytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity, nezasahovat do užívání Stránek jinými návštěvníky a nepokoušet se proniknout na účet jiných návštěvníků, neumisťovat na Stránky viry či jiné poškozující programy a nevkládat pomocí mechanismů Stránek na Stránky informace či dokumenty, které porušují právní předpisy či se příčí dobrým mravům. Návštěvník Stránek bere na vědomí, že v případě užívání těchto Stránek v rozporu se svými povinnostmi či dobrými mravy odpovídá za případnou újmu takovým porušením způsobenou s tím, že Vlastník stránek je oprávněn návštěvníkovi Stránek znemožnit přístup na Stránky a odstranit jakoukoli část Stránek, které jsou důsledkem takového porušení.